انجمن روانشناسی ایران
Menu

تازه های کتاب

تازه های کتاب

درآمدی بر پژوهش کیفی در روانشناسی

درآمدی بر پژوهش کیفی در روانشناسی

 • 302
 • امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
موارد بالینی بر اساس DSM-5

موارد بالینی بر اساس DSM-5

 • 285
 • امتیاز مطلب: 4/0
ذهن آگاهی برای آغازگران

ذهن آگاهی برای آغازگران

 • 869
 • امتیاز مطلب: 5/0
منشور معنا درمانی

منشور معنا درمانی

 • 555
 • امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
مقدمه ای بر مشاوره وجودی

مقدمه ای بر مشاوره وجودی

 • 442
 • امتیاز مطلب: 5/0
شکستن الگوهای منفی فکری

شکستن الگوهای منفی فکری

 • 1449
 • امتیاز مطلب: 3/5
مراجعی که مرا تغییر داد

مراجعی که مرا تغییر داد

 • 1279
 • امتیاز مطلب: 2/4
توانخواهان و توانمندسازي آنان (به انضمام آزمون هاي مهارتی)

توانخواهان و توانمندسازي آنان (به انضمام آزمون هاي مهارتی)

 • 877
 • امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
RSS
123